BOA Opleidingen en Toetsing RTGB

Buitengewoon Opsporing Ambtenaren, veelal belast met toezicht en handhaving van vergunningen en APV bij gemeentes of andere semi-overheidsorganisaties, werkzaam in het publieke domein, dienen professioneel toegerust te worden voor de uitoefening van hun taken.
Naast het door de Minister voorgeschreven diploma BOA is er nadrukkelijk behoefte bij deze doelgroep aan opleiding en training in:

>Sociale vaardigheden
>Geweldbeheersingstechnieken
>Communicatieve vaardigheden
>Omgaan met agressie en Conflicthantering
>Omgang met het eigen stressniveau.

Tevens kunnen deze medewerkers daarmee voldoen aan de basiscompetenties en bekwaamheden, zoals beschreven in hun functieprofielen.

Vanaf 1 januari 2005 is voor BOA’s de RTGB van kracht (Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA),een door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken vastgestelde toetsing van bekwaamheidseisen. Hiervoor heeft Enigma alle expertise in huis en kunnen zelfs in eigen beheer alle toetsen worden afgenomen.

Wij hebben een compleet trainingsprogramma ontwikkeld voor deze doelgroep en hun coördinatoren. BOA specialisme: De auteur, Gerrit Bruil, heeft in 1995 training- en adviesbureau “Enigma Reflexica” te IJmuiden opgericht en houdt zich professioneel bezig met ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van trainingsprogramma’s en cursussen voor bedrijfspersoneel en (semi)-overheidsinstanties.

Daarnaast is hij zelf inspecteur van politie geweest en 23 jaar docent integrale beroepsvaardigheidstrainingen, waarin tevens het politie-zelfverdedigingspakket is opgenomen. Tevens is hij docent BOA-opleiding. Zijn specialisme en expertise ligt met name op het vlak van trainingen gericht op persoonlijk leiderschap, gedragsaspecten, preventieve stress-reductie, communicatieve- en sociale vaardigheden, zelfverdedigingstechnieken binnen (handhavings) beroepssituaties en andere onderwerpen binnen de sociale gedragsvaardigheden. In een persoonlijk gesprek kan een inventarisatie plaatsvinden van de situatie binnen de dienst van Uw gemeente of organisatie en de noodzakelijke opleidingsbehoefte in kaart worden gebracht, waarna een specifiek opleidingsaanbod gedaan kan worden.

Met de voorgestelde opleidingsinterventie denkt Enigma Reflexica een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedragscompetenties van de medewerkers van de sector Vergunningen en Handhaving APV van Uw gemeente of organisatie, zoals deze in de functieprofielen en beoordelingsdocumenten beschreven staan.

INVENTARISATIE VAN OPLEIDINGSBEHOEFTE

Binnen de sector Vergunningen en Handhaving APV kunnen we beginnen met het maken van een inventarisatie en analyse van de huidige situatie binnen het handhavingsteam. Tevens zal uit de praktijk een mogelijke opleidingsbehoefte en -noodzaak bestaan.
Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA’s) dienen voor hun aanstelling te voldoen aan door de Minister van Justitie vastgestelde bekwaamheidscriteria (BOA diploma), dat gericht is op wetskennis en het opmaken van een proces-verbaal.
Per 1 januari 2005 geldt voor alle BOA’s, vallend onder art. 8 lid 1 of lid 3 de RTGB verplichting, waarbij jaarlijks twee toetsen moeten worden afgelegd:

  1. Een theoretische toets over de kennis van bevoegdheden omtrent toepassen van geweld, Politiewet, Ambtsinstructie, Strafvordering en Strafrecht.
  2. Een praktische toets in aanhouding- en zelfverdedigingsvaardigheden.
Daarnaast heeft de werkgever de verplichting haar medewerkers professioneel toe te rusten voor de uitoefening van hun taak, zodat zij daarmee kunnen voldoen aan de basiscompetenties en bekwaamheden, zoals beschreven in de bestaande functieprofielen.
De eigen ideeën hierover, gebaseerd op ervaringen uit de sector zelf en op ervaringen van dergelijk onderzoek en uitvoeren van opleidingen binnen andere vergelijkbare bedrijfstakken, zoals politieorganisaties en handhavingsteams van andere gemeenten (Hoorn, Amsterdam, Den Helder, Alkmaar, Hoofddorp, Amstelveen) worden hier eveneens aan gekoppeld.
Resultaat: Het resultaat van onze samenwerking (de opleiding) is dat de medewerkers geschoold zijn in:
  • communicatieve- en sociale vaardigheden, het beheersen van diverse gespreksinterventies;
  • het kunnen neerzetten van een professionele beroepshouding bij het optreden in het publieke domein en het geven van zelfreflexie;
  • het professioneel omgaan met conflictsituaties en agressief gedrag;
  • het hanteren van de eigen stressgevoelens, weerbaarheid en zelfvertrouwen;
  • het hanteren en naar buiten brengen van de gezamenlijke normen en waarden van de eigen sector en Uw gemeente;
  • het beschikken over mogelijkheden zichzelf fysiek te verdedigen;
  • het elkaar feed-back kunnen geven op gewenst gedrag;


Belangstelling ? - Voor uitgebreide informatie of een persoonlijk gesprek, neem gerust contact met ons op.